Levski Sofia- Enyo Krastovchev + Latchezar Baltanov